استادیوم ورزشی شیراز

 

این سازه قسمت سایه بان ورزشگاه یا کایت های فلزی منتاژ شده روی قسمت بتنی  می باشد.

وزن هر عدد کایت 16 تن که با استرات های ساخته شده از لوله به هم متصل شده است . 

کار فرما : سازمان تربیت بدنی        

وزن پروژه : 650 تن