مجتمع مسکونی ناجا هشتگرد

این سازه در سه بلوک ، دوازده طبقه و با اتصالات جوشی و مقطع تیر ورق (box)     می باشد.

مکان پروژه : شهر جدید هشتگرد

کارفرما : ناجا - شرکت ناجی سازان امین

وزن پروژه : 8000 تن