مجتمع تجاری و اداری دولت

این سازه در دوازده طبقه و با اتصالات پیچ و مهره ای و مقطع صلیب می باشد . 

مکان پروژه : در خیابان دولت نبش بلوار کاوه 

کار فرما : جناب آقای فتحی

وزن پروژه : 1200 تن