مجتمع مسکونی آبعلی

این سازه در پنج طبقه و با اتصالات پیچ و مهره ای و مقطع صلیب می باشد.

در طبقه چهارم و پنجم این سازه ستون وسط حذف گردیده و از اتصال پل به پل استفاده شده است.

کارفرما : جناب آقای سیدی               

وزن پروژه : 180 تن