تصویرسازی لوگو شرکت سازه رام توسط شرکت بعد چهارم

تصویرسازی لوگو شرکت سازه رام  توسط شرکت بعد چهارم طراحی شده است . در طراحی لوگو این شرکت که از نوع نشانه نوشتاری است از حرف اول نام آن استفاده شده است.